Huur – en algemene voorwaarden Villa Hunsrück  

 

1 BEGRIPSBEPALINGEN
1.1Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit voor bepaalde tijd ten aanzien van een van de aangeboden Villa’s en de aanbetaling van de overeengekomen huurprijs ( als beschreven in artikel 3.6 hierna) aan verhuurder heeft voldaan.
1.2 Medehuurder: degene(n) die samen met (hoofd)huurder in de accommodatie verblijft/verblijven.
1.3 Verhuurder: de maatschap die de accommodatie aan de huurder verhuurt.
1.4 De overeenkomst: de tijdelijke huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder met betrekking tot de villa.
1.5 De huur – en algemene (huur)voorwaarden: deze algemene (huur)voorwaarden, die betrekking hebben op de overeenkomsten die gesloten worden ten aanzien van de huur van de accommodatie tussen huurder en verhuurder.
1.6 Boekingsformulier: het formulier waarop de huurder alle verplichte gegevens invult met als doel een reservering te plaatsen voor de huur van het vakantiehuis .
1.7 Accommodatie: De Villa aangeboden voor uitsluitend recreatief gebruik.
1.8 Huursom: de basis huurkosten inclusief eventuele kortingen en inclusief bijkomende kosten.
1.9 Waarborgsom: een bedrag dat bij ontvangst van de factuur voor aanvang in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de huurder wordt veroorzaakt.
1.10 Reserveringskosten; kosten welke bij iedere boeking eenmalig in rekening kunnen worden gebracht.
1.11 Aankomst – en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.  

1.12 Waar Villa staat wordt bedoeld Villa Hunsrück.
1.13 Het webadres van website is: www.villa-hunsruck.com

 

2 Toepasselijkheid algemene (huur)voorwaarden.
2.1 Deze huur- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De huur- en algemene voorwaarden zijn op de website www.villa-hunsruck.com ter beschikking gesteld aan de huurder voor en bij het sluiten van de overeenkomst .

 

3  Overeenkomst
3.1 Uitsluitend via de website www.villa-hunsruck.com kan Villa Hunsrück  gereserveerd worden.

3.2 Online reserveren en betalingscondities.
3.2.1Er komt een overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de verhuurder en de huurder met betrekking tot de Villa die op de website wordt aangeboden indien:
a. de huurder akkoord gaat met de huur- en algemene voorwaarden van www.villa-hunsruck.com                                                           

b. de huurder alle verplichte gegevens invult op het online boekingsformulier.
3.2.2 Iedere aanvraag voor een reservering welke gemaakt wordt via de website wordt bevestigd met een e-mail van verhuurder aan de huurder, wat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de huurder.                                              3.2.3 Verhuurder is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing. 

3.2.4 Na ontvangst van de reservering wordt deze door verhuurder gecontroleerd op juistheid en beschikbaarheid. Als de reservering correct is en de Villa beschikbaar is, ontvangt de huurder via mail een offerte en/of een factuur  waarin vermeld wordt in welke periode en tegen welke prijs de Villa beschikbaar is. 
3.2.5 De huurder dient de offerte en/of de factuur op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging te worden doorgegeven.
3.2.6 Gaat de huurder met de factuur akkoord, dient deze onmiddellijk te worden betaald voor 50% van het bedrag, exclusief de waarborg. En dit uiterlijk binnen 5 dagen via één van de betaalmogelijkheden die op de factuur of in de begeleidende mail worden vermeld. Ten laatste 60 dagen voor aanvang van de huurperiode dient het restant te worden betaald, inclusief de waarborgsom.
3.2.7 Zodra de betaling van het voorschot onherroepelijk op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven vervalt de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 3.1, en komt de overeenkomst definitief tot stand.
3.2.8 Wordt het voorschot van de factuur niet binnen 5 dagen voldaan door de huurder dan is nog geen definitieve overeenkomst tot stand gekomen en behoudt de verhuurder zich het recht voor om voor de Villa een overeenkomst met een andere kandidaat – huurder aan te gaan voor de voorlopig gereserveerde periode.
3.2.9 Als de huurder niet binnen 48 uur na verzending ontvangstbevestiging per e- mail heeft ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de huurder nogmaals per email contact op te nemen met verhuurder, bij gebreke waarvan door de huurder geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
3.2.10 De verhuurder rekent de waarborgsom aan bij de facturatie. Gelijk met betaling van het restbedrag van de huur, wordt de waarborg verschuldigd, uiterlijk op 60 dagen voor aanvang van de huurperiode. Overhandiging van de sleutel wordt gedaan door een plaatselijke vertegenwoordiger. 

 

3.3 Telefonisch reserveren
Er kan voor de Villa niet telefonisch gereserveerd worden, daar de volledige reserveringscyclus zo veel mogelijk geautomatiseerd verloopt. Uiteraard kan men voor nadere informatie een email zenden aan  inf0@villa-hunsruck.com.

 

3.4 GEBRUIK
De overeenkomst betreft de huur van een accommodatie voor recreatief gebruik. De Villa mag slechts worden gebruikt door het maximaal aantal personen waarvoor die is ingericht. De inventaris is daarop afgestemd.

 

3.5 WAARBORGSOM
De eigenaar brengt een waarborgsom aan de huurder in rekening. Deze wordt bij de facturatie in rekening gebracht en dient te worden betaald op het ogenblik dat het restbedrag van de huur verschuldigd wordt, t.w. 60 dagen voor aanvang van de huur. Bij het einde van de overeenkomst wordt de vakantiewoning samen met de plaatselijke verantwoordelijke bezocht ter controle.
De waarborgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen een periode van 14 werkdagen overgeschreven op de bankrekening van de huurder, onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissingen of buiten proportioneel gebruik van energie. Die aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

 

3.6 RESERVERINGSKOSTEN
Per boeking wordt aan de huurder in bijzondere situaties reserveringskosten in rekening gebracht.

 

3.7 RESERVERING SAUNA GEBRUIK   
Het reserveren van de sauna kan op de dag van aankomst bij de locale beheerder aangegeven worden.
Voor het gebruik van de sauna wordt een bedrag  per gebruiksperiode van 3 uur in rekening gebracht. Badjassen zijn eveneens  tegen vergoeding beschikbaar. Deze bedragen dienen direct bij reservering contant bij beheerder te worden afgerekend .
De huurder(s) is/ zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij aan de gezondheidseisen voor sauna gebruik voldoen. De verhuurder aanvaard hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor onjuist en/of lichamelijk onverantwoord gebruik door huurders van de sauna.
Verhuurder is tot geen enkele schadevergoeding verplicht bij onoordeelkundig of medisch onverantwoord gebruik en sluit iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van de door huurder geleden schade, inclusief terugbetaling van de huursom, uit.

 

4  ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST.

4.1 Annuleren door de huurder
De huurder is NIET gerechtigd een boeking na betaling te annuleren.
De huurder zal zelf zorg dragen voor een annuleringsverzekering die in geval van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, waardoor de huurder de overeenkomst niet kan nakomen, de schade aan de verhuurder vergoedt.

4.2 Annuleren door de verhuurder
4.2.1. Indien de Villa niet meer geschikt is voor verhuur en indien dit niet aan verhuurder is te wijten, (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand etc.)
b. indien de Villa niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de accommodatie door de verhuurder, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de verhuurder).
brengt verhuurder de huurder hiervan direct met opgave van redenen schriftelijk op de hoogte.
4.2.2  Verhuurder zal dan binnen 5 dagen na de mededeling van annulering, de reeds betaalde huursom ,zonder enige schadevergoeding, terugstorten op de bankrekening van huurder.
4.2.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de huurder zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

4.3 Wijzigen overeenkomst
4.3.1.Na het opmaken van de factuur kan de huurder geen wijzigingen in de gemaakte reserveringen aanvragen.
4.3.2. Indien een medehuurder uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een ander persoon mits deze voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
4.3.3.Indien er een extra medehuurder bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden.
4.3.4 Wanneer de huurder verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden de voorwaarden betreffende “overnemen reservering” zoals hierna opgenomen in artikel 4.3.5 en 4.3.6 hierna.
4.3.5 Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere groep kan huurder de reservering wijzigen, indien de verhuurder deze wijziging toestaat. De verhuurder kan om hem moverende redenen en zonder opgaaf van redenen een andere groep weigeren. Daarbij geldt de volgende voorwaarde: de huurder meldt de overname schriftelijk aan verhuurder.    

4.3.6 De reeds betaalde huursom(men) zal/ zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.
Weigert de verhuurder de andere groep dan is verhuurder tot geen enkele schadevergoeding verplicht aan huurder, ook niet van de reeds ontvangen huursom(men).

 

5.HUURSOM EN BETALING

5.1 50% van de huursom dient door huurder binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur  te worden voldaan. E.e.a. zoals beschreven in de artikelen 3.6 t/m 3.10. Het restsaldo van de factuur ,verhoogd met de borgsom, dient ten laatste 60 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan .
5.2 De vermelde prijzen zijn per week, midweek of weekend. Een aanvraag per nacht is mogelijk, doch minimaal voor een periode van 5 nachten aaneen.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de uitgesplitste factuur :
-gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende huurprijs van de Villa inclusief omzetbelasting, de kosten voor eind schoonmaak, de huur bedlinnen, de verschuldigde waarborgsom en eventueel verschuldigde en overeengekomen boekingskosten, doch  exclusief eventueel bijkomende kosten, zoals o.a. saunagebruik en huur badjassen.
Ook eventueel verschuldigde toeristenbelasting is niet in de factuur opgenomen.
5.4 De exacte informatie over de ter plaatse te betalen kosten, is te vinden op de website, waarbij niet uitgesloten is dat tussen het boeken van de Villa en de aankomst ter plaatse de hoogte van deze kosten is gewijzigd en/of dat nieuwe overheidsheffingen in werking zijn getreden. De op het moment van aankomst geldende kosten zullen verschuldigd zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor dit soort wijzigingen aangezien deze buiten de invloed van verhuurder vallen.
5.5 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling vanwege verhuurder benodigd zal zijn.  

5.6 Zodra de huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. De verhuurder is in dat geval geen annuleringskosten verschuldigd .
5.6 Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in de villa , blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

 

6   ACCOMMODATIE , GEBRUIK EN ROOKVERBOD


6.1 Staat van de Villa en aard van gebruik
6.1.1 De Villa wordt schoon en  in goed verzorgde staat aan de huurder ter beschikking gesteld. Indien de huurder van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.
6.1.2. Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te inspecteren en te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon en droog teruggeplaatst in de daarvoor bestemde kastruimte. Verplaatst meubilair dient op de originele plaats te worden teruggezet. Alle schade , defecten of vermissingen dient door huurder voor vertrek aan de lokale vertegenwoordiger te worden gemeld .
6.1.3. Indien de Villa niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom, als bedoeld in artikel Waarborgsom, worden ingehouden. Dit buiten aansprakelijkheid van de huurder ter betaling van de werkelijk geleden schade aan huurder. 
6.1.4. De Villa mag uitsluitend worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik van de Villa gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Villa werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband.

6.2 Het is verboden in de Villa te roken, op straffe van een boete.
De Villa is voorzien van rookmelders. Bij overtreding van dit verbod zal de lokale politie ingeschakeld worden. De Villa is een rookvrije zone.
Bij overtreding van het rookverbod wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot de Villa voor verder verblijf geweigerd.
De verhuurder is in dit geval tot geen enkele schadevergoeding verplicht aan huurder, ook niet van de reeds ontvangen huursom(men). Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
De extra schoonmaakkosten als gevolg van de overtreding van het rookverbod zullen in mindering worden gebracht op de ontvangen waarborgsom.

6.3 Maximaal toegestane personen/bezoekers
6.3.1 Gebruik van de Villa met meer dan het  geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen), als vermeld op de website en in de boekingsbevestiging, is niet toegestaan. De verhuurder kan in dit geval de huurder weigeren tot de Villa. Deze heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.
6.3.2 Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de verhuurder.
6.3.3 De huurder draagt de volledige verantwoording voor alle gedurende de overeenkomst in de vakantiewoning aanwezige personen .

6.4 Afgesloten ruimtes
Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes in de Villa te openen.

6.5 Vertrek
Bij het verlaten van de Villa ook voor korte tijd, dient deze volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan, zal de huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld.

6.6 Aankomst in en vertrek uit de vakantiewoning
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst – en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. De huurder kan de villa op aankomst datum betrekken tussen 14.00 en 15.30 uur of van 18.00 uur tot 20.00 uur. Tenzij verhuurder en huurder een ander aankomsttijdstip zijn overeengekomen. Deze zal dan worden vermeld op het registratieformulier.
Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur.
Bij aankomst controleert de huurder zelf of de villa en de inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als iets beschadigd is of ontbreekt dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de lokale vertegenwoordiger. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.
De huurder dient het te verwachten tijdstip van vertrek tijdig door te geven aan de lokale vertegenwoordiger . Die zal samen met de huurder de villa inspecteren.

 

7 HUISDIEREN                                                                                                                                                                                                                           

In  Villa Hunsruck zijn huisdieren NIET zijn toegestaan.

Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de verhuurder of de beheerder om de toegang tot de accommodatie te weigeren.
Verhuurder is in deze situatie tot geen enkele schadevergoeding verplicht en sluit iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van door huurder geleden schade, inclusief terugbetaling van de koopsom, uit.

 

8 KLACHTEN

8.1 Door de huurder geconstateerde gebreken van de Villa dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de lokale vertegenwoordiger van de verhuurder.
8.2 Indien het gebrek een wel of niet aan verhuurder toe te rekenen eigenschap of staat van de Villa betreft, als gevolg waarvan de Villa de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
8.3 Indien de klacht naar de mening van huurder door de lokale vertegenwoordiger van de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, zal de lokale vertegenwoordiger in een situatie als genoemd in artikel 8.2 in contact treden met verhuurder en tussen huurder en verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen.
8.4 De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
8.5 De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.
8.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste de betaalde huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.
8.7. Een klacht die is ingediend bij verhuurder en die niet naar tevredenheid van de huurder is opgelost, dient binnen 4 weken na datum van vertrek uit de villa schriftelijk en gemotiveerd bij verhuurder te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal.
8.8 Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

9  Aansprakelijkheid Verhuurder
9.1Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen) beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de huurder door welke oorzaak dan ook.
9.2 Het gebruik van alle faciliteiten (waaronder sauna) en diensten in/bij de Villa is volledig voor eigen risico van de huurder.
9.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde villa niet aan de eisen of wensen van de huurder voldoet.
9.4 Verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de Villa, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de accommodatie.
9.5 Evidente fouten of vergissingen op de website(s) binden verhuurder niet.
9.6 Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is verhuurder niet verantwoordelijk.
9.7 De website bevat hyperlinks naar andere websites. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de overeenkomst.
9.8 De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de huurder.  

9.9 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de verhuurder heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een wettelijke aansprakelijkheids- verzekering, reisverzekering of annuleringsverzekering
9.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 staat het de verhuurder vrij om de huurder aanvullende voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de Villa en al hetgeen daarbij behoort.

 

10 Aansprakelijkheid huurder
10.1 Tijdens het verblijf is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Villa, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte woning behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de lokale vertegenwoordiger en de huurder.
10.2 Bij onjuist gebruik of onjuist achterlaten van de gehuurde Villa zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend.
10.3 Indien de schade niet met de lokale vertegenwoordiger van verhuurder afgewikkeld is, is verhuurder gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de (hoofd) huurder, welke op de bevestiging factuur genoemd staat.

 

11. PRIVACY
De ter zake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is de huurder verplicht deze onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder door te geven.
De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van verhuurder met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen verhuurder en de huurder ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.).
Als de huurder na het verblijf in de Villa geen prijs meer stelt op informatie omtrent de Villa’s , dan kan de huurder dit via het verzenden van een email via de website doorgeven. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

12 TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene (huur)voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
12.2 Geschillen aangaande de overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland , tenzij het een geschil betreft waar partijen geen keuze voor een bevoegde rechter kunnen maken; in dat geval is de rechter bevoegd die door de wet bevoegd wordt verklaard.

 

13 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
13.1 De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het Villa te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de Villa ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de woning onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de Villa, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
13.2. Indien de verhuurder de Villa niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

 

14 SLOTBEPALINGEN
Het is de huurder niet toegestaan de vakantiewoning onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
14.2. Indien de verhuurder zich in enig geval op enige bepaling van de algemene (huur)voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene (huur)voorwaarden zal kunnen beroepen.
14.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend onderworpen